TEST

Terms and conditions

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

De leveringstermijnen zijn gegeven als aanwijzing en vertragingen kunnen tot geen enkele vergoeding, boetes of verbreking van de overeenkomst aanleiding geven. INTRAFIN N.V. zal niet verantwoordelijk zijn voor schade in welke vorm ook of boetes van welke aard ook wegens te late levering. De leveringstermijnen zullen gedurende deze periode opgeschort worden.
Retouren van onverkochten of annulaties van geplaatste bestellingen zijn niet toegelaten tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 

Alle taksen, belastingen en soortgelijke vergoedingen of rechten verschuldigd ingevolge de Belgische wetten zijn ten laste van de klant.

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst en vermelding op de voorzijde van de factuur, zijn de facturen van INTRAFIN N.V. contant betaalbaar. De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 12 % per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125€, als forfaitaire administratiekost, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Alle eventuele bijkomende kosten waaronder, incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitenrechterlijk zijn ten laste van de wanbetaler. De niet-betaling op vervaldag van één factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. INTRAFIN N.V. behoudt zich het recht voor bij niet-betaling door de klant, om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd deel. De goederen blijven eigendom van INTRAFIN N.V. zolang de betaling niet is geschied.

Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de acht dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal of helemaal niet mocht ontvangen hebben, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Elk geschil van welke aard ook tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische Wet en behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brussel. Onze vennootschap alleen is nochtans steeds gerechtigd het geschil voor de ratione loci bevoegde rechtbank te brengen en dit overeenkomstig de regelen in het Gerechtelijk Wetboek is voorzien.